Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką strukturalną Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.

Funkcjonuje na terenie powiatu buskiego od 2016 roku. Przedmiotem działalności Centrum jest organizowanie zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych społecznie oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.

Wsparciem obejmowane są przede wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, które ukończyły program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalnianie z zakładów karnych.

Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby biorącej udział w zajęciach umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, naukę planowania życia, zaspokajania potrzeb ekonomiczno-bytowych staraniem uczestnika, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, umiejętności planowania i racjonalnego wykorzystania wolnego czasu, podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości.

Głównym celem reintegracji zawodowej jest odbudowanie i podtrzymanie u uczestnika zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, nabycie przez uczestników umiejętności zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy są objęci kompleksowym programem aktywizacji społeczno-zawodowej opartym na realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego.

Centrum oferuje takie formy wsparcia jak: zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, warsztaty zawodowe składające się z części merytorycznej i praktycznej. Odbiorcy oferty CIS mają zapewnione: świadczenie integracyjne, ubezpieczenie rentowo-emerytalne, zdrowotne, NNW, jeden dwudaniowy posiłek dziennie, odzież i obuwie robocze.

W marcu 2022 roku rozpoczął działalność CIS w Kielcach.

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach

Mielczarskiego 45
25-709 Kielce
tel. 537-975-037
e-mail: ciskielce@snr.org.pl

Centrum Integracji Społecznej w Podgajach

Podgaje 92A
28-100 Busko-Zdrój
tel. 730-533-903
e-mail: cisbusko@snr.org.pl

Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku

ul. Witosa 4
26-020 Chmielnik
tel. 730-533-883
e-mail: cischmielnik@snr.org.pl

Skip to content