Historia

06 Styczeń, 2002
06 Styczeń, 2002

Założenie Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie!

To wtedy wszystko się zaczęło...

Odbyło się spotkanie założycieli - osoby reprezentujące służbę zdrowia, oświatę, samorządy, kościół rzymskokatolicki - istotną rolę w początkach Stowarzyszenia miał Caritas Diecezji Kieleckiej, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, rodziców pacjentów oraz pozostałych osób.

Styczeń, 2003
Styczeń, 2003

Pierwszy autorski program!

Powstał autorski program „WYBIERZ” skierowany do młodzieży szkolnej
(I i III klasy szkół ponadpodstawowych).

Przeprowadzono pilotażową realizację warsztatu w Rodzinnej Poradni Uzależnień. W styczniu 2003 Instytut Kształcenia Medycznego we współpracy ze Stowarzyszeniem rozpoczął systematyczną diagnozę szkół.

Maj, 2003
Maj, 2003

Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji!

Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji dotyczącej uzależnień, wraz ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Akademią Świętokrzyską, Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach.

Wrzesień, 2003
Wrzesień, 2003

Kolejne warsztaty

Wprowadzenie nowych warsztatów profilaktycznych: „Uśpiony umysł“, „Stop“, „Kontakt“, „Stres“.

Grudzień, 2003
Grudzień, 2003

Podsumowanie roku

W 2003 roku przeprowadziliśmy warsztaty profilaktyczne w następujących rejonach: Kielce, Powiat Kielecki, Małogoszcz, Ostrowiec Świętokrzyski,
Powiat Pińczowski.

Razem w zajęciach warsztatowych uczestniczyło ponad 7 928 uczniów.

Maj, 2004
Maj, 2004

Świętokrzyskie dni profilaktyki

W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, Stowarzyszenie zaprezentowało Regionalny System Diagnozy i Profilaktyki Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych oraz przeprowadziło warsztaty dla pedagogów.

Wraz z Instytutem Kształcenia Medycznego Akademii Świętokrzyskiej przeprowadzono cykl szkoleń pedagogów szkolnych. Dla kadry pedagogicznej: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Szkoły Podstawowej w Kostomłotach, nauczycieli szkół Gminy Nowa Słupia oraz Towarzystwa Przyjaciół Ponidzia przeprowadzono prelekcje i szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych patologii.

Grudzień, 2004
Grudzień, 2004

Podsumowanie roku

Chętnych nie brakuje! W 2004 roku w warsztatach wzięło udział łącznie 22 950 uczniów. Średnio każdy z uczniów miał okazje uczestniczyć w dwóch warsztatach, dlatego też szacuje się, iż cyklem warsztatów objęto grupę ok. 11 500 uczniów.

W Powiecie Kieleckim - 17 800 uczniów,
Ostrowcu Św. - 3 000 uczniów,
Chęcinach - 1 400 uczniów,
Powiecie Kazimierza Wielka - 600 uczniów,
Małogoszczy - 150 uczniów.

Luty, 2005
Luty, 2005

Pierwsze Kluby Wolna Strefa!

Rozpoczęliśmy realizację zadania określonego przez Zarząd Stowarzyszenia jako strategiczne tj. stworzenie sieci Młodzieżowych Klubów Osiedlowych.

Kluby są elementem uzupełniającym i kontynuującym działania profilaktyczne. Poprzez organizacje atrakcyjnych i nieodpłatnych form spędzania wolnego czasu nastąpi spotęgowanie efektu zajęć profilaktycznych.

Pierwsze dwa kluby powstały w Kielcach przy ul. Naruszewicza 16 (dla 100 wychowanków) i ul. Krakowskiej 17 (dla 50 wychowanków).

Kluby prowadzone są pod nazwą „Wolna Strefa“.

Listopad, 2005
Listopad, 2005

Młodzież chętna do integracji - kolejne kluby Wolna Strefa

Otworzyliśmy kolejne dwa Kluby Młodzieżowe „Wolna Strefa“ przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 75/3 (dla 100 wychowanków) oraz przy ul. Kołłątaja 4 (dla 50 wychowanków).

Grudzień, 2005
Grudzień, 2005

Bezpłatne warsztaty dla szkół

Kontynuowaliśmy realizację warsztatów profilaktycznych dla szkół ponadpodstawowych w ramach programów „Wybierz”, „Stop”, „Stres”, „Uśpiony Umysł”, „Kontakt” oraz „HIV/AIDS”.

W przeprowadzonych warsztatach profilaktycznych uczestniczyło w:
Kielcach - 13969 uczniów,
Chęcinach - 640 uczniów,
Nowinach - 362 uczniów,
Piekoszowie - 645 uczniów,
Woli Jachowej - 109 uczniów,
Brzezinach - 56 uczniów,
Daleszycach - 225 uczniów,
Nowej Słupi - 178 uczniów,
Sukowie - 250 uczniów,
Zagnańsku - 86 uczniów,

Łącznie 16 520 uczniów.

Grudzień, 2005
Grudzień, 2005

Podsumowanie roku

W 2005 roku Stowarzyszenie poprzez szereg spotkań z Radą Miasta Kielce, np. na konferencji poświęconej bezpieczeństwu publicznemu, prezentowało budowany przez siebie Regionalny System Diagnozy i Profilaktyki Dzieci i Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych, promując zarazem idee klubów młodzieżowych.

Styczeń, 2006
Styczeń, 2006

Pomagamy i leczymy!

Powołaliśmy w strukturach Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” Zakład Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Nadzieja Rodzinie” który przejął kontrakt, wcześniej powołanej wspólnie, Poradni Uzależnień Caritas Diecezji Kieleckiej.

W ramach NZOZ-u działają trzy poradnie: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych, a także Odział Dzienny dla Osób uzależnionych od Środków Psychoaktywnych.

Maj, 2006
Maj, 2006

5 Klubów Młodzieżowych!

Otwieramy kolejny Klub młodzieżowy, tym razem dla tych młodszych.

„Młoda Strefa” mieści się na os. Na stoku 98.

Czerwiec, 2006
Czerwiec, 2006

Oficjalne otwarcie Oddziału Dziennego dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych!

W uroczystym otwarciu działającego przy NZOZ „Nadzieja Rodzinie” Oddziału Dziennego uczestniczył Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Minister Przemysław Gosiewski, Posłanki Halina Olendzka i Maria Zuba.

Wrzesień, 2006
Wrzesień, 2006

Nasz pierwszy projekt

Rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pedagogów środowiskowych”. Uczestniczy w nim 120 osób (kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy placówek opiekuńczo wychowawczych, pedagodzy, dyrektorzy szkół). Szkolenie ma na celu integrację środowisk pracujących z trudną młodzieżą i nabycie umiejętności w tej pracy.

Przykładowym projektem szkoleniowym jest aktualnie trwające szkolenie dla wychowawców, pedagogów, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych pt: „Podnoszenie kwalifikacji pedagogów środowiskowych” - 300 godzinne szkolenie (w tym 188 godz. praktyki).

Listopad, 2006
Listopad, 2006

Łączymy siły w walce o wspólne dobro

Podpisaliśmy porozumienie dotyczące współdziałania w obszarach diagnozy oraz profilaktyki środowiska szkolnego i akademickiego w zakresie systemowych rozwiązań problemów związanych z zachowaniami problemowymi wśród dzieci i młodzieży oraz używania substancji psychoaktywnych.

Porozumienie podpisali przedstawiciele Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Miasta Kielce, Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Świętokrzyskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach.

Styczeń, 2007
Styczeń, 2007

Otwieramy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny!

Otwieramy pierwszy w województwie świętokrzyskim Punk Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV/AIDS.

Punkt zajmuje się diagnozowaniem nowych zakażeń z profesjonalnym poradnictwem przed- i potestowym.

Luty, 2007
Luty, 2007

Kolejna Wolna Strefa w mieście!

Otwieramy kolejny Klub w Kielcach. Tym razem na ul. Oboźnej.

Marzec, 2007
Marzec, 2007

Bezpieczna i szczęśliwa rodzina – przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz ich wykluczeniu społecznemu

Współorganizacja z Klubem Parlamentarnym PiS konferencji w Sali kolumnowej Sejmu RP „Bezpieczna i szczęśliwa rodzina – przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz ich wykluczeniu społecznemu”.

Kwiecień, 2007
Kwiecień, 2007

Realizujemy projekt „Gotowi do pracy”

Przy współpracy z WYG International realizujemy projekt „Gotowi do pracy” – aktywizacja osób niepełnosprawnych. Projekt obejmował w pierwszym etapie dwutygodniowe warsztaty aktywizujące zawodowo dla 70 osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego.

Drugi etap rozpoczęty w grudniu 2007 r. polegał na organizacji trzymiesięcznych staży zawodowych dla grupy 19 bezrobotnych niepełnosprawnych, beneficjentów I etapu projektu.

Sierpień, 2007
Sierpień, 2007

Jesteśmy OPP!

Uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Pażdziernik, 2007
Pażdziernik, 2007

Otwieramy Ośrodek dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych!

Ośrodek położony jest w sercu Gór Świętokrzyskich w osadzie Pałęgi, 30 km od Kielc.

Oferta ośrodka skierowana jest do chłopców i dziewcząt w wieku 16 – 21 lat, w szczególnych przypadkach możliwe jest odstąpienie od ram wiekowych. Dysponujemy miejscami dla 25 osób uzależnionych od środków odurzających.

W Ośrodku stosujemy metodę Społeczności Terapeutycznej, w której młodzież pozostaje przez 8 do 16 miesięcy. Możliwość taką uzyskaliśmy poprzez stworzenie elastycznego programu, w którym kładziemy nacisk na indywidualne podejście do pacjenta i profesjonalną diagnozę.

Kadrę stanowią terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy doświadczeni w pracy z osobami uzależnionymi.

Listopad, 2007
Listopad, 2007

Kampania społeczno-informacyjna

Realizowaliśmy kampanie społeczno-informacyjną „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze”, w ramach której przeprowadzone zostały działania zmierzające do promowania zasad bezpiecznego poruszania się na drodze oraz zachęcenia społeczeństwa do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Kampania realizowana był wspólnie z: Wojewodą Świętokrzyskim, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Wydziałem Nauk o Zdrowiu UJK Kielce, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Stowarzyszeniem „Wspólnie Pomagamy”.

Marzec, 2008
Marzec, 2008

Wolna Strefa poza Kielcami!

30 marca 2008 roku o godzinie 15.00 w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w Przededworzu koło Chmielnika odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego Klubu Młodzieżowego Wolna Strefa.

Kwiecień, 2008
Kwiecień, 2008

Otwarcie Klubu i przeniesienie Oddziału Dziennego!

14 kwietnia o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste otwarcie klubu Wolna Strefa przy ulicy Karczówkowskiej 36 (klub zaprojektowano dla 80 wychowanków), który został przeniesiony z ul. Kołłątaja. Jednocześnie do tej samej lokalizacji został przeniesiony z piętra istniejący Odział Dzienny dla Osób Uzależnionych. Kadrę oddziału stanowią terapeuci, psycholodzy oraz psychiatrzy doświadczeni w pracy z osobami uzależnionymi.

Realizacja przenosin placówek została umożliwiona przez remont części piwnicznej budynku przy ulicy Karczówkowskiej.

Lipiec, 2008
Lipiec, 2008

Rusza Liga Wolnych Stref!

Rozgrywki piłkarskie poprzedzone były wyjazdem kondycyjnym oraz regularnymi treningami pod okiem fachowców od 20 września ruszają jesienne rozgrywki szóstek piłkarskich, w których udział biorą wszystkie Kluby dziecięco – młodzieżowe Wolna Strefa i Młoda Strefa Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.
Wielki Finał Ligi Piłki Nożnej odbył się dnia 31.12.2008 r.

Sierpień, 2008
Sierpień, 2008

Wolna Strefa w Kijach!

Otwieramy kolejną placówkę dla młodzieży. Klub Wolna Strefa w Kijach rozpoczyna działalność!

Październik, 2008
Październik, 2008

Wizyta w Watykanie

Zawierzenie Stowarzyszenia Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II na grobie Wielkiego Polaka w Watykanie.

Październik 2008 - Marzec 2009
Październik 2008 - Marzec 2009

Przygotowujemy Międzynarodowy Kongres Młodych „Jan Paweł II z Młodymi”

Podjęliśmy działania na rzecz organizacji pierwszego na świecie Kongresu Młodych pod nazwą „Jan Paweł II z Młodymi”, który zgromadzi blisko trzy tysiące osób między innymi z Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Ukrainy, Australii, Filipin, USA i Chile.

Z młodzieżą pracować będą takie osobistości jak Arturo Marii, a wydarzeniu patronują prezydent RP Lech Kaczyński, kardynał Angelo Comastri wikariusz generalny Państwa Watykan i kardynał Stanisław Dziwisz.

Podczas tych przygotowań miały miejsce wielokrotne wizyty w Rzymie oraz delegacji włoskich w Kielcach.

Listopad, 2008
Listopad, 2008

Nowe miejsce spotkań młodzieży

Wolna Strefa Sędziejowice rozpoczyna pracę!

Luty, 2009
Luty, 2009

Realizujemy projekt „Wsparcie i rozwój ekonomii społecznej”

W lutym 2009 r. rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Wsparcie i rozwój ekonomii społecznej”, w ramach którego podejmowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi województwa świętokrzyskiego, instytucjami pomocy, integracji społecznej i rynku pracy.

Osoby działające w sektorze ekonomii społecznej korzystały z szerokiej oferty szkoleń umiejętności społecznych, psychologicznych, interpersonalnych, doradztwa oraz konferencji. Utworzony został także internetowy portal NGO - www.swietokrzyskipomost.pl.

Kwiecień, 2009
Kwiecień, 2009

Otwieramy Fundację „Nadzieja Rodzinie”!

Misją nowopowstałej fundacji jest niesienie wielowymiarowej pomocy w zakresie:
ochrony życia rodzinnego,
profilaktyki społecznej,
wspierania osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie, rehabilitację, aktywizację społeczną i kulturalną, pomoc w życiu codziennym i wiele innych.

Czerwiec, 2009
Czerwiec, 2009

Międzynarodowy Kongres Młodych – Jan Paweł II z młodymi

Zorganizowaliśmy I Międzynarodowy Kongres Jan Paweł II z Młodymi, który odbył się w dniach od 6 do 9 czerwca. W spotkaniach uczestniczyło ponad 100 zagranicznych gości, m.in. z Włoch, Niemiec, Ukrainy, Izraela, czy Słowacji oraz około 200 z Polski.

Ponad 20 tysięcy mieszkańców Kielc, jak i reszty Polski uczestniczyło w otwartych wydarzeniach kongresowych, takich jak msza św. na Świętym Krzyżu, niedzielny mecz Żandarmerii Watykańskiej z Reprezentacją Polskich Księżyna stadionie przy ul. Ściegiennego, Festyn Młodych na placach Artystów i Wolności, Adoracja Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz wtorkowy musical zespołu „Papaboys forever” na Kadzielni.

Grudzień, 2009
Grudzień, 2009

Wolna Strefa w Celinach!

Bezpieczna przystań dla młodzieży poza miastem. Otwieramy Klub Wolna Strefa w Celinach!

Maj, 2010
Maj, 2010

Otwieramy Punktu Konsultacyjny na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach

Ruszył Punkt Konsultacyjny „Udany Powrót do Wolności” na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach. W ramach działalności punktu prowadzone były spotkania indywidualne z osadzonymi. Z indywidualnych konsultacji skorzystało 48 osadzonych z 2 oddziałów AŚ.

Uruchomiliśmy również Punkt w siedzibie Stowarzyszenia, czynny w poniedziałki, w godzinach 16-18. Z telefonicznych porad skorzystało 15 osób, które opuściły Areszt Śledczy.

Maj, 2010
Maj, 2010

Wolna Strefa w Grzymałkowie!

Wolna Strefa zawitała do gminy Mniów! Otwieramy klub w Grzymałkowie!

Czerwiec, 2010
Czerwiec, 2010

Wojewódzka Rada Ekonomii Społecznej

Z inicjatywy Stowarzyszenia powołana została Wojewódzka Rada Ekonomii Społecznej.

Czerwiec, 2010
Czerwiec, 2010

Młodzieżowy Projekt Zatrudnienia

Rozpoczęliśmy „Młodzieżowy Projekt Zatrudnienia”. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 30 osobowej grupy młodzieży w wieku 18 – 25 lat z terenu województwa świętokrzyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Czerwiec, 2010
Czerwiec, 2010

Projekt „Mamy do pracy!”

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Mamy do pracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach którego prowadzone były warsztaty z doradztwa zawodowego, psychologiczne, oraz prawne dla grupy 15 beneficjentek - matek powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Wrzesień, 2010
Wrzesień, 2010

Wolna Strefa w Szyszczycach!

Otwieramy Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Szyszczycach koło Chmielnika!

Październik, 2010
Październik, 2010

UJK zawarł kolejne porozumienie!

W Rzymie została podpisana trójstronna umowa pomiędzy: Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym reprezentowanym przez J.M. Rektora prof. Reginę Renz, Papieskim Uniwersytetem Salezjańskim w Rzymie reprezentowanym przez J.M. Rektora prof. Carlo Nanni i Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie" reprezentowanym przez Prezesa ks. dr Andrzeja Drapałę.

Październik, 2010
Październik, 2010

Wolna Strefa w Kostomłotach!

Klub Wolna Strefa w Kostomłotach zaczyna pracować pełną parą. Mieści się on na ul. Podmiejskiej 142.

Grudzień, 2010
Grudzień, 2010

Wolna Strefa w Podłężu!

Kolejny klub poza granicami miasta. Otwieramy Wolną Strefę w Podłężu, blisko Pińczowa.

Styczeń, 2011
Styczeń, 2011

Projekt Możemy pracować

Rozpoczynamy realizację projektu „Możemy pracować - zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Styczeń, 2011
Styczeń, 2011

Ekopraca

Wspólnie z Fundacją „Nadzieja Rodzinie”, Urzędem Miasta (Wydziałem Ochrony Środowiska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie) zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy akcję selektywnej zbiórki i wywozu surowców wtórnych w ramach projektu Ekopraca.

Na kieleckich osiedlach – objętych jest 22 tys. mieszkań wraz z przygotowaniem materiałów informacyjnych o akcji – (edukacja mieszkańców w kierunku segregowania odpadów) w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych dla 53 osób (osoby po kryzysach psychicznych i z upośledzeniem umysłowym).

Luty, 2011
Luty, 2011

Otwieramy Młodzieżowy Klub Integracyjny

W partnerstwie z Fundacją na rzecz osób niewidomych i słabowidzących „Vega” rozpoczęliśmy realizację projektu: Razem – młodzieżowy klub integracyjny.

Luty, 2011
Luty, 2011

Wsparcie dla najmłodszych

Otwieramy przyzakładowy Punkt Przedszkolny „Promyczki Nadziei” dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Marzec, 2011
Marzec, 2011

Nowe miejsce dla młodzieży

Otwieramy klub Wolna Strefa w Skrzelczycach przy Pierzchnicy!

Lipiec, 2011
Lipiec, 2011

Realizacja projektu

Realizacja projektu pn. „Rozwój sektora Ekonomii Społecznej w powiecie pińczowskim, włoszczowskim i opatowskim” w ramach którego przeprowadzono diagnozy III sektora w powiecie pińczowskim, włoszczowskim i opatowskim, zorganizowano dyżury prawnicze, przeprowadzono szkolenie z zakresu księgowości prowadzone przez wykwalifikowanych fachowców oraz warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektem.

Październik, 2011
Październik, 2011

Kolejna Wolna Strefa na mapie!

Klub Wolna Strefa w Pierzchnicy rozpoczyna działania!

Styczeń, 2012
Styczeń, 2012

Otwieramy Hostel dla Osób Uzależnionych!

Otwieramy Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach. Mieści się on na ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75, w tym samym budynku, w którym działa Wolna Strefa.

Marzec, 2012
Marzec, 2012

Spółdzielnie socjalne szansą na lepszą przyszłość

Podejmujemy szereg działań na rzecz Spółdzielni Socjalnych istniejących i zakładanych w woj. świętokrzyskim.

Czerwiec, 2012
Czerwiec, 2012

10-lecie Stowarzyszenia!

Świętujemy 10-lecie Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie! W dniach 18-20 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa o problemach młodzieży. Brali w niej udział naukowycy m.in. z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, a także Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.

Odprawiona została msza św. w kieleckiej bazylice katedralnej pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana.

Młodzież z klubów Wolna Strefa przedstawiła pokaz artystyczny - musical „Mahajana Jan Paweł II” w reż. Piotra Krzemińskiego.

Wrzesień, 2012
Wrzesień, 2012

Otwieramy Centrum Integracji Społecznej!

Otwieramy Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Chmielnik.

Październik, 2012
Październik, 2012

Otwieramy Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

Nowo powstały Hostel mieści się w Pałęgach. Część budynku z Ośrodka Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych została wydzielona na potrzeby Hostelu.

Styczeń, 2013
Styczeń, 2013

Kontrakt NFZ

W Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu realizowane są przyjęcia pacjentów na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Maj, 2013
Maj, 2013

Zakład Aktywności Zawodowej zaczyna pracę!

Otworzyliśmy pierwszy w Kielcach Zakład Aktywności Zawodowej.

ZAZ jest miejscem gdzie osoby z niepełnosprawnościami znajdują zatrudnienie i są przygotowywane do samodzielności i podjęcia pracy na otwartym rynku pracy.

Styczeń, 2014
Styczeń, 2014

Z pomocą dla niewidomych

W 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego”.

Styczeń, 2014
Styczeń, 2014

Realizacja projektu

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Informatyka - moja przyszłość”. Projekt skierowany jest do 150 uczniów I-III klas ZSI w Kielcach.

Maj, 2014
Maj, 2014

Otwieramy gastronomię

Ze zlikwidowanej Spółdzielni Socjalnej pracownicy zostali przeniesieni do nowoutworzonego Baru „Rondo” w Chmielniku, przy ulicy Wincentego Witosa 6.

Sierpień, 2014
Sierpień, 2014

Poświęcenie kaplicy

W Ośrodku w Pałęgach Biskup Kazimierz Ryczan poświęcił kaplicę pod wezwaniem św.
Jana Pawła II i erygował Drogę Krzyżową. Udzielił zarazem 8 pacjentom
Sakramentu Bierzmowania.

Stowarzyszenie otrzymało relikwie II stopnia
św. Jana Pawła II z rąk kard. Stanisława Dziwisza i przekazało je do
Ośrodka.

Kwiecień, 2015
Kwiecień, 2015

Otwieramy Klub Wolna Strefa w Szańcu!

Otwieramy kolejny - już 16 klub Wolna Strefa. Jest to pierwszy w powiecie buskim klub młodzieżowy tego typu.

Placówka mieści się w nowo powstałym Wiejskim Domu Kultury w Szańcu, do dyspozycji mamy dwie duże sale, kuchnie, dwie łazienki i podwórko.

Maj, 2015
Maj, 2015

Wolna Strefa w centrum!

Otwieramy kolejną Wolną Strefę! W centrum miasta znajdziemy wszystko, a więc i Wolną Strefę! Nowy klub mieści się na ul. Orlej 4, tuż przy Rynku.

Grudzień, 2015
Grudzień, 2015

Mieszkania readaptacyjne!

Otwieramy Mieszkania Readaptacyjne w Szańcu.

Luty, 2016
Luty, 2016

Dwa kluby Wolna Strefa w Busku!

Otwieramy dwie nowe placówki w gminie Busko-Zdrój. Pierwsza z nich mieści się w mieście na ul. Orła Białego 1, natomiast druga - w Szczaworyżu.

Czerwiec, 2016
Czerwiec, 2016

Otwieramy kolejne Centrum Integracji Społecznej

Kolejne Centrum Integracji Społecznej. Adres: Kostki Duże 60, Busko-Zdrój.

Październik, 2016
Październik, 2016

WS Krakowska zmienia miejsce

Przenosimy klub Wolna Strefa z ul. Krakowskiej do nowej lokalizacji. Od teraz działamy na ul. Żeromskiego 44!

Styczeń, 2017
Styczeń, 2017

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach zaczyna pomagać!

Otwieramy nową placówkę, w której to osoby starsze, schorowane lub samotne otrzymają należną im pomoc.

ŚDS mieści się na ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach.

Styczeń, 2017
Styczeń, 2017

Realizacja projektu

Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim - projekt jeden z 16 w Polsce - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Styczeń, 2017
Styczeń, 2017

Kolejne kluby Wolna Strefa!

Za potrzebami mieszkańców otwieramy kolejny klub młodzieżowy Wolna Strefa w gminie Busko-Zdrój, w miejscowości Janina.

Działalność rozpoczyna również Wolna Strefa w Zagnańsku.

Styczeń, 2017
Styczeń, 2017

Wolna Strefa w Posłowicach!

Kolejna Wolna Strefa na obrzeżach miasta! Tym razem na ul. Posłowickiej 🙂

Październik, 2017
Październik, 2017

Kolejna Gastronomia!

Utworzenie nowej usługi gastronomicznej Catering Świętokrzyski.

Grudzień, 2019
Grudzień, 2019

Otwarcie Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

Dążąc do rozwiązania problemu z alkoholizmem otwieramy kolejny hostel dla uzależnonych.

Placówka mieści się w nowo wyremontowanym obiekcie na ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach.

Lipiec, 2020
Lipiec, 2020

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Podgajach

Kolejny ŚDS dołącza do zaszczytnego grona naszych placówek.

Po sukcesie obiektu w Kielcach otwieramy kolejny - tym razem na terenie gminy Busko-Zdrój.

Lipiec, 2020
Lipiec, 2020

Łączymy siły!

Wolna Strefa na Na Stoku łączy siły z klubem na ul. J. N. Jeziorańskiego.

Styczeń, 2021
Styczeń, 2021

Jeszcze większa Wolna Strefa!

Po złączeniu klubów Wolna Strefa Na Stoku i J. N. Jeziorańskiego przenosimy klub do nowej lokalizacji. Przeprowadzamy się kilkaset metrów dalej, do budynku po dawnej SP nr 30. Nowe miejsce to większe możliwości. Klubowicze mają do dyspozycji m.in. salę komputerową, radiową, plastyczną i muzyczną.

W oferowanych zajęciach może uczestniczyć aż 100 osób!

Październik, 2021
Październik, 2021

Organizacja Konferencji „Bliżej siebie. Bliżej potrzeb” w Sejmie RP

Celem konferencji była diagnoza najczęściej występujących zagrożeń i problemów młodzieży, w tym diagnoza jej potrzeb w związku z konsekwencjami pandemii. Przedstawiliśmy także główne problemy pracy z młodzieżą, pożądane zmiany oraz możliwości wspierania instytucjonalnego rodziny i jej dziecka w aspekcie współczesnych wyzwań.

Luty, 2022
Luty, 2022

Wolna Strefa dla Seniorów!

Rozszerzamy działalność Klubów. Od teraz nie tylko młodzieżowe!

Nowe Kluby Seniora znajdują się w Kielcach przy ul. Hożej 39 i Jana Nowaka Jeziorańskiego 75.

Marzec, 2022
Marzec, 2022

Wolna Strefa Oboźna w nowej lokalizacji!

Przenosimy klub Wolna Strefa Oboźna w nowe miejsce.

Od teraz działamy kilometr dalej, przy ul. Barwinek 29!

Marzec, 2022
Marzec, 2022

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach

Otwieramy Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. To już trzeci podmiot tego typu prowadzony przez Stowarzyszenie.

Skip to content