Nowe projekty z zakresu ochrony zdrowia w placówkach stacjonarnych dla osób z uzależnieniami

W terminie 13.10 – 30.11.2023r. przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu
ochrony zdrowia realizujemy dwa projekty:

 • Kryzys egzystencjalny – jak go pokonać? (w ramach zadania nr 3: Wspieranie
  realizacji działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych
  promujących zdrowie psychiczne oraz kształtujących umiejętności radzenia sobie
  w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu)

W realizacji zadania weźmie udział 15-osobowa grupa pacjentów Hostelu dla Osób z
Uzależnieniem od Alkoholu w Kielcach, którym zaoferujemy konsultacje indywidualne z
certyfikowanymi specjalistami psychoterapii uzależnień oraz grupowe zajęcia terapeutyczne –
warsztaty psychoedukacyjne w zakresie radzenia sobie z lękiem, stresem, przeżywaniem
emocji, rozwiązywaniem problemów oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem poprawnych
relacji z otoczeniem. Ponadto wzbogacimy ofertę placówki o zajęcia z zakresu ergoterapii –
hortikuloterapię i warsztaty kulinarne oraz o zajęcia socjoterapeutyczne – wyjścia
integracyjne, które dadzą odbiorcom szansę na rozwój zainteresowań, pobudzenie
aktywności, nabycie umiejętności organizacji wolnego czasu, współpracy z grupą,
planowania i realizacji planów (formy aktywności typu: kino, teatr, basen, kręgle, itp.)

 • Edukacja zdrowotna młodzieży z problemami zdrowia psychicznego (w ramach
  zadania nr 5: Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowia psychicznego
  młodych osób).

Działania w projekcie są skierowane do pacjentów Ośrodka dla Osób z Uzależnieniem od
Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach i obejmują zajęcia terapeutyczne i integracyjne:

 • Spotkania społeczności terapeutycznej pod kierunkiem certyfikowanego specjalisty
  psychoterapii uzależnień.
 • Moja mapa świata – cykl zajęć podnoszących samoświadomość odbiorców na temat
  sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźli w związku z chorobą/uzależnieniem,
  motywacja do wprowadzenia zmian w trybie życia ułatwiających utrzymanie
  pozytywnych relacji z otoczeniem i osiąganie założonych celów, budowanie
  pozytywnej wizji przyszłego życia.
 • Warsztaty teatralne z elementami choreoterapii połączone z wyjazdem do teatru w
  Krakowie jako dopełnienie warsztatów teatralnych i element integracji grupy
  a jednocześnie rozbudzenie zainteresowań młodzieży i pokazanie jej konstruktywnych
  form spędzania czasu.
 • Warsztaty kulinarne jako forma terapii angażującej do pracy wspólnie terapeutów i
  pacjentów i jednocześnie forma nauki przygotowywania posiłków, samodzielności,
  dbania i o siebie i grupę.
 • Spotkanie integracyjne z udziałem odbiorców projektu i ich rodzin/osób bliskich.

Skip to content