Trzy nowe projekty przy udziale Urzędu Marszałkowskiego

W dn. 13.04.2023 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” ks. dr Andrzej Drapała podpisał w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację trzech zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii); dzięki dotacjom zrealizujemy trzy projekty:

Szkolenie z zakresu prowadzenia terapii metodą EMDR – doskonalenie kompetencji kadr NZOZ „Nadzieja Rodzinie” (w ramach zadania 2: Wspieranie działań mających na celu doskonalenie kompetencji kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii).
Odbiorcami zadania będzie dziesięciu specjalistów z placówek stacjonarnych i zespołu poradni zdrowia psychicznego: psychologów, psychoterapeutów i specjalistów psychoterapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od substancji psychoaktywnych.
Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych specjalistów, co przełoży się na  zwiększenie skuteczności i bardziej kompleksową pomoc pacjentom.
EMDR to terapia zorientowana na traumę zalecana przez Światową Organizację Zdrowia jako jedna z najskuteczniejszych metod leczenia traumy, PTSD i cPTSD, skuteczna też w wielu innych sytuacjach klinicznych, jak uzależnienie, depresja, psychoza, ból przewlekły. Uczestnicy specjalistycznego szkolenia zapoznają się z podstawami podejścia EMDR – modelem teoretycznym (model AIP), podstawowym protokołem EMDR i sposobami pracy z pacjentem. Zajęcia, w którym wezmą udział są rekomendowane przez EMDR Europe i kończą się uzyskaniem certyfikatu terapeuty EMDR.
Projekt będzie realizowany w terminie 01.07 – 31.10.2023 r.

Wsparcie rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (w ramach zadania nr 3: Wspieranie działań służących redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich).
Projekt jest ukierunkowany na poszerzenie oferty  Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach poprzez organizację dodatkowych zajęć terapeutycznych i integracyjnych dla pacjentów (grupa wsparcia prowadzona przez specjalistę terapii uzależnień oraz wspólne wyjścia do kina i spływ kajakowy).
Projekt będzie realizowany w terminie 15.04 – 31.10.2023 r.

Wsparcie młodzieży zażywającej substancje psychoaktywne oraz ich rodzin i bliskich (w ramach zadania nr 5: Prowadzenie działań, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, ukierunkowanych na ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych).
Działania w projekcie są skierowane do pacjentów Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach oraz ich bliskich i rodzin, obejmują prowadzenie treningów komunikacji, treningów radzenia sobie z emocjami i spotkań wspierających, w ramach realizacji zadania zostanie także zorganizowany grill integracyjny.
Projekt będzie realizowany w terminie: 15.04 – 31.10.2023 r.


Skip to content